“Асран хамгаалагчийн өдөрлөг-2022”-ийн удирдамж танилцуулж байна.