Инженер, технологийн мэргэжлийн тэнхим

Инженер, технологийг мэргэжлийн тэнхим

 

Доктор, дэд проф.С.Дэлгэрмаа   Инженер, технолгийн мэргэжлийн тэнхимийн эрхлэгч 
Доктор М.Ёшино Механик инженерийн мэргэжлийн багш
Магистр Д.Болдбаатар   Механик инженерийн мэргэжлийн багш 
Магистр Б.Баярсайхан Механик инженерийн мэргэжлийн багш
Магистр Ж.Цанжидхүү Цахилгаан инженерийн мэргэжлийн багш
Магистр С.Бямбабаяр  Цахилгаан инженерийн мэргэжлийн багш
Магистр С.Алтангэрэл Барилгын инженерийн мэргэжлийн багш