КООСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
  • Хөтөлбөрийн индекс – C061304
  • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо: 2023
  • Дэд бакалавр
  • Цуглуулах кредит: 170
  • Суралцах хугацаа: 5 жил

 

Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн хөтөлбөрийн төгсөгч нь бүх салбарт ажиллах ба байгууллагын мэдээллийн технологийн бүхий л асуудлыг хариуцан төлөвлөх, шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх чадвартай болно.