НӨХӨН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ШУТИС КООСЭН ТЕНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН