Элсэлтийн шалгалт

Элсэлтийн бүртгэл

Хаврын улиралд ЕБС-ийн 9 анги төгсөгчид 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн хооронд www.kosentc.edu.mn   элсэлтийн бүртгэл бүртгэнэ.

Элсэлтийн шалгалт: 

Математик 70%, физик 30% нийт 100 онооны шалгалтыг 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны 10 цагт хичээлийн байранд шалгалтыг авна.

Тэнцсэн сурагчид ярилцлагад оролцож баталгаажна.

Элсэлтийн шалгалтад бэлдэх

40 цагийн давтлага хичээл ШУТИС-ийн 8 дугаар байранд 2022 оны 05 дугаар сарын 30-наас 06 дугаар сарын 10 хүртэл явагдана.

Намрын давтан сургалт 

40 цагийн давтлага хичээл ШУТИС-ийн 8 дугаар байранд 2022 оны 08 дугаар сарын 01-нээс 08 дугаар сарын 12 хүртэл явагдана.

Нэмэлт элсэлт

Намрын улиралд ЕБС-ийн 9 анги төгсөгчид 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд www.kosentc.edu.mn   элсэлтийн бүртгэл бүртгэнэ.

Нэмэлт элсэлтийн шалгалт

Математик 70%, физик 30% нийт 100 онооны шалгалтыг 2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны 10 цагт ШУТИС-ийн 8 дугаар байр хичээлийн байранд шалгалтыг авна.

Тэнцсэн сурагчид ярилцлагад оролцож баталгаажна.

Элсэн суралцах мэргэжлүүд:

Барилгын инженер

Цахилгааны инженер

Механикийн инженер                            

Элсэлтийн журам https://elselt.edu.mn/default/Juram

Утас: 77110096,77110097, 91118426, 94289088

Вэб сайт:  http://kosentc.edu.mn/mn/

И-мэйл: must-kosen@must.edu.mn